Regulamin
  PDF - Zarządzenie Nr 174/2014 Burmistrza Wolsztyna z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: ustalenia logo Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny” oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”.
  Uchwała nr XXXVII / 316 / 2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z Dnia 26 marca 2014 roku w sprawie : wprowadzenia na terenie Gminy Wolsztyn Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”.

 

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania

z Karty „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”I.    Postanowienia Ogólne

    

§ 1Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny” w ramach Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”.

                                                    

§ 21. Karta jest własnością Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

2. Karta jest imienna, zawiera termin ważności, numer oraz podpis posiadacza karty.

3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

4. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


II.    Zasady przyznawania i wydawania Karty „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”


§ 31. Kartę otrzymuje uprawniony członek rodziny spełniający warunki określone w § 2 ust. 2 uchwały nr XXXVII/ 316 /2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wolsztyn Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek o wydanie karty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

3.  Karta przysługuje:

1) małoletniemu dziecku  – na okres do ukończenia 18 roku życia,

2) pełnoletniemu dziecku – na okres do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia,

3) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,

4) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na okres umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka,

5) rodzicom – sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w punktach 1-4.

4. Po upływie wyżej wskazanych terminów – najpóźniej 14 dni przed datą utraty ważności członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

6. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty z winy użytkownika duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

7. Warunkiem wydania duplikatu Karty przez Urząd Miejski jest zwrot Karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty.

8. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 20 złotych płatnej na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.


III. Zasady korzystania z Karty „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”

                                                          

§ 51. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.

2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”. Utrata uprawnień powoduje utratę ważności Karty, którą należy zwrócić do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

3. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym dowolnym momencie trwania Programu po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

4. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest do okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot.

5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.

6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

7. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miejski w Wolsztynie.

8. Burmistrz Wolsztyna może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty przypadku korzystania z ulg i zwolnień przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem.


IV. Postanowienia końcowe

§ 61. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień
udostępnionych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury, podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Wolsztyn zwane dalej Partnerami, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”.

2. Wykaz aktualnych Partnerów Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny” oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej www.kartarodziny.wolsztyn.pl .

                                                   

  § 7Urząd Miejski w Wolsztynie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez użytkownika osobom nieobjętym Programem „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”.


§ 81. Organizator uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu przyznawania, wydawania oraz korzystania z Karty w czasie trwania Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”.

2. Zmiana regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez użytkownika Karty do Organizatora.

§ 9    Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.
10% rabatu
Partner
6% rabatu na cały asortyment nie objęty promocją
Partner
15% zniżki przy zapisie dwójki dzieci na kurs grupowy
Partner
10% zniżki przy zapisie jednego dziecka na kurs grupowy
Partner
10% zniżki
Partner
10% zniżki
Partner

www.kartarodziny.wolsztyn.pl 2014 - 2024. Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"


stat4u     Osób online: 7