Informacje o karcie

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY WOLSZTYN !


1 czerwca 2014 roku nasz samorząd uruchomił Programu „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”, adresowanego do wielodzietnych rodzin, bez względu na jej dochód i zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica ( zarówno matkę, jak i ojca ), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka oraz dyrektora domu dziecka.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn, a jego cele to  :
• zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta i Gminy Wolsztyn,
• promocja koordynacja systemu ulg w podmiotach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i Gminy Wolsztyn oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
• uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami,
• budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny,
• organizacja konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych rodzin,
• współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych rodzin.
Partnerami Programu są gminne instytucje ( np. WDK,MOSiR, Muzeum ) oraz prywatne podmioty ( np.sklepy, zakłady usługowe itp. ), które wyraziły wolę współpracy z naszym samorządem w tym zakresie. Siedziba każdego Partnera uczestniczącego w Programie będzie oznakowana specjalną naklejką.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu „ Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”, będzie specjalna karta wydawana bezpłatnie przez Burmistrza Wolsztyna. Dokument ten przysługiwać będzie :
1) małoletniemu dziecku  – nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia,
2) pełnoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia,
3) dziecku legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż okres ważności orzeczenia,
4) dziecku umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka.
5) rodzicom – sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w punktach 1-4.
Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

 Posiadacz „Wolsztyńskiej Karty Dużej Rodziny” będzie mógł skorzystać z całego szeregu ulg i zwolnień przy zakupie towarów i usług u Partnerów Programu. Karty wykonane na wzór karty bankomatowej wydawane są w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Na każdej z nich znajdą się dane osobowe jej posiadacza. Warunkiem otrzymania karty będzie złożenie wniosku o jej wydanie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, www.kartarodziny.wolsztyn.pl (strona internetowa będzie jednocześnie katalogiem dostępnych ulg i zwolnień). Warunki, które trzeba spełnić w celu wydania karty, określa moje zarządzenie.
Serdecznie zachęcam do udziału w Programie.


Z poważaniem
Burmistrz Wolsztyna
10% rabatu
Partner
6% rabatu na cały asortyment nie objęty promocją
Partner
15% zniżki przy zapisie dwójki dzieci na kurs grupowy
Partner
10% zniżki przy zapisie jednego dziecka na kurs grupowy
Partner
10% zniżki
Partner
10% zniżki
Partner

www.kartarodziny.wolsztyn.pl 2014 - 2024. Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"


stat4u     Osób online: 1